Ενεργός Πολίτης

#dramarestart

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Πιστεύουμε στο ρόλο του ενεργού δημότη

Ο “Ενεργός Πολίτης” είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία. Πέραν της ψήφου η ενεργός συμμετοχή στα κοινά απαιτεί τη συμμετοχή στην επεξεργασία λύσεων για την αντιμετώπιση συλλογικών προβλημάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών.

Η νέα δημοτική παράταξη ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ δίνει την ευκαιρία στους δημότες της Δράμας να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους, στο σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους μέσα στο δήμο.

Αγκαλιάζουμε το «εμείς» και προσκαλούμε όλες και όλους σας, στη δράση της παράταξής μας, «Συμμετέχω»:

Πιστεύουμε στο ρόλο του ενεργού δημότη

#dramarestart

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ